Lifelong Income NN - zoals lijfrente

 

Hoe werkt NN Lifelong Income?


Met NN Lifelong Income beschik je over een gegarandeerde rente:

Je investeert een unieke bruto premie van minimum € 50.000.
Het bedrag van de premie en je leeftijd bij het intekenen gaan het bedrag bepalen van de gegarandeerde rente die je ontvangt.
De gegarandeerde rente wordt levenslang uitbetaald, of je nu 90 of 110 jaar wordt.Details en basisberekening : zie ook infofolder + onderaan
Dankzij de prestatie van het fonds kan je rente stijgen


Gedurende de duur van je contract wordt de nettopremie in een gediversifieerd Tak 23-fonds belegd. Dit vormt uw reserve.

Elk jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract, zal je rente gereëvalueerd worden in functie van de prestatie van het fonds en de evolutie van de reserve van je contract.

Het goede nieuws is dat je rente in geen geval zal dalen (tenzij je een gedeeltelijke opname doet).

Indien je reserve gestegen is, dan stijgt je rente
Indien je reserve lager ligt, blijft je rente onveranderd
Zelfs als je reserve uitgeput raakt, betalen we je rente levenslang uit

Met andere woorden: in elk geval zal je rente nooit dalen (behalve bij een gedeeltelijke opname). NN biedt je een garantie op de rente, levenslang, maar je kapitaal is niet gewaarborgd.


Je reserve is steeds beschikbaar en gaat niet verloren bij overlijden

In tegenstelling tot de meeste producten van het type 'lijfrente' blijft het saldo van de reserve van je NN Lifelong Income contract steeds beschikbaar.

Mocht je toch onvoorzien je beschikbare reserve willen aanspreken, dan kan dat onder voorwaarden
Op elk moment kan je een volledige opname doen van de beschikbare reserve
Na 8 jaar kan je een deel van de beschikbare reserve van het contract opnemen, op voorwaarde dat deze opname minimaal € 2.500 bedraagt en er na de opname minimaal € 2.500 in de reserve behouden blijft

Bij overlijden:
Bij je overlijden wordt de betaling van de rente stopgezet.
De begunstigden ontvangen het eventuele resterende saldo van de nog niet uitgekeerde reserve van het contract, vóór taksen en successierechten. Afhankelijk van de evolutie van het fonds, de periode waarin de rente werd ontvangen en de betaling van de kosten, kan het evenwel zijn dat de reserve van het contract herleid is tot nul. 

PraktischNN Lifelong Income richt zich tot

natuurlijke personen tussen 50 en 85 jaar met verblijfplaats in België
die willen genieten van een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen die de vorm van een rente aanneemt
die over een minimumkapitaal van € 50.000 beschikken

NN Insurance Belgium nv verleent in principe geen beleggingsdiensten aan U.S Persons (zie voor meer informatie hierover de algemene voorwaarden). Daarenboven is NN Lifelong Income niet geregistreerd onder de Securities Act.


Minimum inleg

Eenmalige premie van minimaal € 50.000 bruto (vóór aftrek van kosten en taksen)
Indien gehuwden of wettelijk samenwonenden dit product gelijktijdig onderschrijven, kunnen er 2 contracten van elk minimum € 25.000 bruto (vóór aftrek van kosten en taksen) onderschreven worden
Heeft de verzekeringnemer al een NN Lifelong Income contract onderschreven, dan bedraagt het bedrag voor het nieuwe contract minimum € 25.000 bruto (vóór aftrek van kosten en taksen)


Looptijd van het contract

Het contract wordt levenslang afgesloten en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of in geval van volledige vroegtijdige opname van de beschikbare reserve (op initiatief van de verzekeringnemer).


Periodiciteit van de rente

Je kiest zelf de periodiciteit van je rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.


Kosten en fiscaliteit

Kosten
Instapkost: minimum 0,5% en maximum 3% op de eenmalige storting, na afhouding van alle toepasselijke belastingen en taksen. Deze kosten omvatten 0,5% kosten voor de maatschappij en een vergoeding van maximum 2,5% voor je verzekeringsbemiddelaar.
Kost levenslang gegarandeerde rente: 1,1% op jaarbasis op de basisreserve.
Beheerskosten van het interne fonds: 1,09% op de reserve op jaarbasis.
Beheerskosten van het onderliggende fonds: variabel, is maximum 1,49% op jaarbasis.
Opnamevergoeding: De vergoeding is niet verschuldigd in het geval van opzeg gedurende de wettelijke bedenktijd van 30 dagen. De vergoeding start na de bedenktijd en bedraagt op dat ogenblik 4,80% . Daarna daalt ze elke maand met 0,10% gedurende 48 maanden die erop volgen.

Voor meer details gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het Document met aanvullende precontractuele informatie te consulteren.

Fiscaliteit
Op de premie: taks van 2% op de gestorte premie.
Op de rente: je initiële rente wordt niet belast. Enkel in geval van verhoging van de rente wordt het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). Het fiscaal regime is vergelijkbaar in geval van opname of overlijden.
Bij overlijden: in geval van overlijden van de verzekerde stemt het belastbaar inkomen overeen met het positief verschil tussen de beschikbare reserve van het contract op het ogenblik van overlijden en de gestorte koopsom (na aftrek van taksen, maar voor instapkosten), verminderd met het niet-belaste gedeelte van de reeds vóór het overlijden door NN Insurance Belgium nv uitgekeerde gegarandeerde levenslange lijfrentes. Het belastbaar inkomen wordt afzonderlijk belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde bij overlijden dient dit inkomen in zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. De algemene regels inzake successierechten zijn van toepassing.   

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.


Tak 23 investeringsfonds

Tak 23 investeringsfonds
Gedurende de duur van je contract wordt het kapitaal in een gediversifieerd Tak 23 fonds belegd (NN Life Global Managed Volatility Fund II). Dat vormt je reserve. Het fonds zelf heeft als doelstelling een meerwaarde te realiseren via een diversificatie in verschillende financiële instrumenten. De activa worden geïnvesteerd in een fonds dat in wereldwijde aandelen en Europese obligaties belegt. Om de investeerder te beschermen tegen grote koersvariaties tijdens onstabiele periodes past het fonds een beheer van de onderliggende waarden toe teneinde de volatiliteit te controleren. Voor meer details daaromtrent kan je het Beheersreglement van het fonds raadplegen.

Inventariswaarde van het fonds
NN Insurance Belgium nv deelt die wekelijks mee. Deze NIW kan worden geraadpleegd op de website van NN Insurance Belgium nv (www.nn.be/nl/fondsenoverzicht).


Voornaamste risico’s

NN biedt je een garantie op de rente, levenslang, maar je kapitaal is niet gewaarborgd.

Solvabiliteitsrisico
Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is de teruggave van de beschikbare reserve van het contract onzeker. NN Lifelong Income geniet geen bescherming van het ‘Bijzonder beschermingsfonds voor de deposito’s en de levensverzekeringen’.

Marktrisico
Dat is een algemeen risico voor alle types beleggingen. Het koersverloop van de roerende waarden wordt hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkelingen op de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die zelf worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land.

Concentratierisico
Bij beleggingen in één specifieke geografische zone is het concentratierisico groter dan voor beleggingen die over verschillende geografische zones gespreid zijn. Het kapitaal is dus niet gewaarborgd.


Type van product en recht van toepassing

NN Lifelong Income is een levensverzekering van NN Insurance Belgium nv naar Belgisch Recht waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (Tak 23) en waarbij NN Insurance Belgium nv voorziet in de uitbetaling van een gegarandeerde levenslange lijfrente


(1) Voorbeeld 80-jarige bovenaan : Berekening veronderstellingen : Berekeningen op basis van een eenmalige brutopremie, een taks op de premie van 2% en 2% instapkosten.
De 2% instapkosten in het kader van de simulatie kunnen verschillen naargelang je contract. De instapkosten bedragen minimaal 0,5% en maximaal 3%. Ze omvatten 0,5% kosten voor de verzekeringsmaatschappij en maximaal 2,5% vergoeding voor je verzekeringstussenpersoon.
Gegarandeerde rente behalve bij een gedeeltelijke of volledige opname door de verzekeringnemer.
Deze simulatie is geen contractueel document. Bijgevolg kan de gebruiker er geen enkel recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt.
Toepassingstarieven op 01/10/2018
Alle informatie over NN Lifelong Income en simulaties zoals de bovenstande vindt u op: www. nn. be / nnlifelongincome
U vindt er de commerciële brochure, de Algemene voorwaarden, het Essentiële Informatie Document, het Document met Andere precontractuele informatie en het Beheersreglement.
NN Lifelong Income is een levensverzekeringsproduct van NN Insurance Belgium NV waarvan het rendement afhangt van een investeringsfonds (Tak 23) waarmee NN Insurance Belgium NV een levenslang gewaarborgde rente betaalt.

Infobrochures en voorwaarden : 
Commerciële Brochure - NN Lifelong Income
Essentiële-Informatiedocument & Aanvullende Precontractuele Informatie - NN Lifelong Income
Algemene Voorwaarden - NN Lifelong Income (geldig vanaf 01/10/2018)
Beheersreglement - NN Lifelong Income
FAQ - Lifelong Income NL
 

Lifelong Income NN - zoals lijfrente