Disclaimer

Van Acker consacre le plus grand soin à rendre le contenu du site www.cambierdenil.be aussi actuel, accessible, correct et complet que possible, mais ne pourra cependant être tenue pour responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de celui-ci. Au moyen de ce site web, Van Acker livre une simple information sur les produits et services qu’elle propose. Des modifications et des corrections peuvent être apportées sans avis préalable. Van Acker. Van Acker décline toute responsabilité en cas d’interruption du fonctionnement de ce site web.


DISCLAIMER - JURIDISCHE INFO

1. Aansprakelijkheid

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van gevolmachtigd agent van AXA Bank Europe ('AXA Bank') en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon. Geen enkel element van deze website vormt een advies inzake bankproducten en beleggingen, noch inzake verzekeringen. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden (contacteer ons).

Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoedanook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Hubert Van Acker BVBA, Wateracker BVBA noch zijn providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Hubert Van Acker BVBA noch Wateracker BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.  De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. 

Hubert Van Acker BVBA en Wateracker BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie,de teksten, de merknamen en de logo's die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

 

2. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Wij controleren deze websites en deze informatie niet systematisch.  Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.  Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat wij de informatie die deze bronnen bevatten, zouden goedkeuren.  Noch impliceert dit enige samenwerking tussen ons en de uitbaters van deze sites.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, waarnaar de site van Kantoor Hubert Van Acker verwijst.

 

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die wij via deze website van u ontvangen, worden opgenomen onze de bestanden.  Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.  Daartoe schrijft u Kantoor Hubert Van Acker, Zoutelaan 14c, 8300 Knokke-Heist, of mailt u naar info@vanackerknokke.be

 

Deze disclaimer kan door Kantoor Hubert Van Acker worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Voor meer inlichtingen en een gepersonaliseerde aanbieding kunt u steeds terecht bij ons.

 

 

Maatschappelijke zetel

Hubert Van Acker BVBA
De Waterwilgen 54
8310 Sint-Kruis (BRUGGE)
Tel. : 050 / 62 62 22 - Fax : 050 / 62 82 91
E-mail: hubert.van.acker@telenet.be
Ondernemersnummer BE 0466107665
Erkenning CBFA 44294
Erkend Kredietmakelaar FOD 201476

 

Toezichthoudende autoriteit:

FSMA
Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2 220 52 11
 Fax : +32(0)2 220 52 75
http://www.fsma.be/

 

Maatschappelijke zetel - Immobiliën

Wateracker BVBA
Zoutelaan 14C
8300 Knokke
GSM: 0474 32 91 00 - Fax : 050 / 62 82 91
E-mail: info@vanackerknokke.be
BTW BE 0876.437.362
AXA Bank 750-3333001-45
Waarborgorganisme: AXA
Gewaarborgde activiteit : Bemiddeling
Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 504.592 - BE - Jan-Baptist Van Acker
Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 506.482 - BE - Virginie Van Acker

Toezichthoudende autoriteit - Immobiliën:

BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel - België
Tel: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be
http://www.biv.beKB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer