Juridische info & privacy

DISCLAIMER - JURIDISCHE INFO

Aansprakelijkheid

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden, onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon en vastgoedmakelaar. Geen enkel element van deze website vormt een advies inzake producten en beleggingen, noch inzake verzekeringen. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden.

Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoedanook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Wij noch onze providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.  De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie,de teksten, de merknamen en de logo's die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

 
Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Wij controleren deze websites en deze informatie niet systematisch.  Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.  Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat wij de informatie die deze bronnen bevatten, zouden goedkeuren.  Noch impliceert dit enige samenwerking tussen ons en de uitbaters van deze sites.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, waarnaar de site verwijst.
 

Bescherming van de persoonsgegevens - privacy

De gegevens die wij via deze website van u ontvangen, worden opgenomen onze de bestanden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (in voege vanaf 25/05/2018).  Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Wet over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.  Daartoe schrijft u Van Acker, Zoutelaan 14, 8300 Knokke-Heist, of mailt u naar info@vanackerknokke.be
Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens, worden door ons opgeslagen in een relatiebestand en gebruikt voor de beantwoording en uitvoering van door u aan ons verzonden vragen en gegeven opdrachten. 
Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor het toezenden van een commerciële nieuwsbrief, die niet altijd voldoet aan uw noden en wensen.
Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie of wenst u deze informatie liever niet elektronisch te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan info@vanackerknokke.be met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres en de aanduiding "liever geen informatie" of "liever geen elektronische informatie".


VERKLARING ROND HET PRIVACY-RECHT (BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER)

Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies.

Verschillenden soorten cookies:
Deze website maakt geen gebruik cookies, uitgezonderd de Google Analytics ookie; meer info hier onder.

Analytics cookies
Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden: het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina’s gebruikers bekijken, hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.
Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

Third party advertising cookies
Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door third parties. Die gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie al gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Ads by Google, hebben hun eigen privacy policies en gebruiken hun anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.

Wat is een cookie?
“Een cookie (ook wel een HTTP-cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt gezet door de website die je bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.” (Consumentenbond) Definite van cookies door Google: “Tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer van de bezoeker.”

Beheer van cookies
Gebruikers kunnen de installatie van cookies vermijden door ze via hun browserinstellingen te weigeren. Meer informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers is te vinden op http://cookierecht.be Al geïnstalleerde cookies kunnen ook te allen tijde verwijderd worden van een computer of mobiel apparaat.


Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde. 

Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de makelaars-site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Wijzigingen op de site
Wij behouden ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing deze disclaimer te wijzigen. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.
Voor meer inlichtingen en een gepersonaliseerde aanbieding kunt u steeds terecht bij ons.

Zetels 

Maatschappelijke zetel - credit & invest
Hubert Van Acker BVBA
De Waterwilgen 54
8310 Sint-Kruis (BRUGGE)
Tel. : 050 / 62 62 22 - Fax : 050 / 62 82 91
E-mail: hubert.van.acker@telenet.be
Ondernemersnummer BE 0466107665
Erkenning CBFA 44294


Toezichthoudende autoriteit:
FSMA
Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2 220 52 11
 Fax : +32(0)2 220 52 75
http://www.fsma.be/
Assur Mifid
Ombudsman van Verzekeringen:
https://www.ombudsman-insurance.be
info@ombudsman-insurance.be
 

Maatschappelijke zetel - Immobiliën : Residentieel vastgoed & Verzekeringen BOAR
JB Van Acker BV, Zoutelaan 14, 8300 Knokke
GSM: 0474 32 91 00 
E-mail: jan-baptist@vanackerknokke.be
BTW BE 0775.929.922
derdenrekening : BE03001916456884
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)
Gewaarborgde activiteit : Bemiddeling
Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 504.592 - België - Jan-Baptist Van Acker
FSMA  0775.929.922

Maatschappelijke zetel - Immobiliën : Commercieel vastgoed
IMMO-VI BVBA, Hoornstraat 42 / A , 8340 Damme
GSM: 0478341920
E-mail: virginie@vanackerknokke.be
BTW BE 0680.485.979
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)
Gewaarborgde activiteit : Bemiddeling
Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 506.482 - België - Virginie Van Acker

Toezichthoudende autoriteit - Immobiliën:
BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel - België
Tel: +32 2 505 38 50, Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be
http://www.biv.be
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer : https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/reglement-van-plichtenleer-deontologie-vastgoedmakelaars_2.pdf


PRIVACYWETGEVING vastgoedmakelaar  - verwerking van persoonsgegevens

De vastgoedmakelaar verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG). 

De vastgoedmakelaar verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de opdrachtgever zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het ondertekenen van deze overeenkomst), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever),
artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de vastgoedmakelaar) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de vastgoedmakelaar om te ondernemen) van de AVG. 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de opdrachtgever steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
 
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de vastgoedmakelaar verbonden zijn of met enige andere partner van de vastgoedmakelaar. 
De vastgoedmakelaar garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
 
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en antiwitwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de vastgoedmakelaar loopt.

De opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de opdrachtgever het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan de vastgoedmakelaar heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de opdrachtgever gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vanackerknokke.be
 
De opdrachtgever heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 
De opdrachtgever beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – commission@privacycommission.be)