Invest Tak23/21

Specialisatie in beleggingen via levensverzekeringen Tak 23


Wij zijn gespecialiseerd in beleggingen via levensverzekeringen Tak 23 (en indien gewenst ook voor levensverzekeringen Tak 21), telkens gespreid onder gerenommeerde fondsbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, en op hun beurt gespreid in nationale en internationale fondsen, obligaties of aandelen: in emerging markets, technologie, energie,  ... en ook in vastgoed.
Dit voor koopsommen of via vaste maandelijkse vast bedrag.


Ook voor pensioensparen: IPT, VAPZ, POZ. 
=> Tip : u kunt via ons het pensioenplan in uw vennootschap (IPT) vastgoed voor uw privé-vermogen aankopen (meer info).Kom lang voor een kennismakend gesprek in ons kantoor in Knokke-Heist, bel 050/62.62.22 voor een afspraak zodat wij voldoende tijd kunnen uittrekken voor een gesprek (of vul onderstaand contactformulier in).

 

Voor beleggingsverzekeringen Tak 23 werken wij onafhankelijk samen met volgende verzekeringsmaatschappijen en fondsbeheerders 

 

Wat uw beleggingsprofiel ook is, weet dat wij enkel met gerenommeerde fondsbeheerders werk voor de keuze van de onderliggende fondsen.

onafhankelijk verzekeringsmakelaar  

Wat is een tak 23 beleggingsverzekering ?


Met een tak 23 investeer je via een levensverzekering in Knokke-Heist. Ze werkt als volgt:

Je betaalt één keer of op regelmatige momenten premies aan de verzekeraar.
De verzekeraar belegt de premies, na aftrek van kosten en belastingen, voor jou in een fonds dat op zijn beurt belegt in beleggingsfondsen met aandelen, obligaties, vastgoed enz. De strategie die hij daarbij volgt, moet in het contract staan.
Eventueel kan aan de beleggingsverzekering nog een overlijdensdekking worden gekoppeld. Dit geeft je meer zekerheid, maar het heeft wel een kostprijs.  

Een beleggingsverzekering is een verzekeringsproduct van het type tak 23. De premie die u betaalt, wordt door de verzekeraar in één of meerdere onderliggende fondsen geïnvesteerd. Een beleggingsverzekering houdt steeds een bepaald risico in omdat het rendement afhangt van de prestaties van de fondsen. Maar als de fondsen het goed doen, hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement.

De selectie van de fondsen gebeurt op basis van uw beleggingsprofiel, dat samen met uw makelaar bepaald wordt. Uw beleggingsprofiel is erg belangrijk, omdat het toelaat om een selectie van fondsen te maken die beantwoorden aan uw verwachtingen en uw risico-appetijt op beleggingsvlak.

Aanduiden van een begunstigde van de Tak 23

Gezien een tak 23-beleggingsverzekering een verzekering is, kan je ook een begunstigde aanduiden. Je kan die vrij kiezen: jezelf, je partner, je kinderen of nog iemand anders..

Oplossingen voor financiële planning met een Tak 23

Een beleggingsverzekering kan ook gebruikt worden als alternatief voor een testament in Knokke-Heist. U kunt vrij één of meerdere begunstigden aanduiden (met respect voor het reservataire deel van de nalatenschap) en u beschikt over verschillende opties om aan financiële planning te doen.

Een levensverzekeringscontract met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden bieden wij ook aann. Dat kan gaan om twee familieleden, zoals gehuwden, een vader en zijn kind, wettelijk samenwonenden … Als één van de verzekeringsnemers overlijdt, worden alle rechten van de overledene inzake het contract automatisch overgedragen naar de overblijvende verzekeringnemer, die het contract verderzet. In bepaalde specifieke gevallen laat deze structuur een geoptimaliseerde financiële planning toe (gezien de toenemende complexiteit van de fiscaliteit inzake successie en meer bepaald de recente publicatie van een administratieve circulaire, raden we de hulp van een fiscalist of gespecialiseerd advocaat sterk aan voor elke fiscale optimalisatie via een levensverzekeringscontract).

Duur van het contract Tak 23

Tak 23-levensverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd.

Voor contracten zonder eindvervaldag:

De regel is dat de verzekeraar uitbetaalt wanneer de verzekeringnemer sterft. De uitbetaling gebeurt dan aan de "begunstigden" die in het contract zijn aangeduid.
Je kan ook altijd beslissen om je beleggingsverzekering vervroegd te beëindigen. Let op voor de kosten die je dan moet betalen.   

Voor contracten met een eindvervaldag:

Bij het afsluiten van het contract is vastgelegd wanneer de verzekeraar je uitbetaalt. Bij contracten met één premiebetaling is dat meestal minstens 8 jaar en 1 dag nadat je de premie hebt betaald. Maar het kan ook de dag zijn dat je 65 wordt of met pensioen gaat. Als je sterft vooraleer het contract afloopt, wordt het automatisch beëindigd. De verzekeraar betaalt dan uit aan de "begunstigden" die in het contract zijn aangeduid. Hoeveel precies wordt uitbetaald, hangt er o.a. van af of je een overlijdensdekking hebt afgesloten of niet.

Wat gebeurt er als je contract Tak 23 erin voorziet dat je verzekeraar via interne fondsen investeert ?

Een intern fonds kan je vergelijken met een grote spaarpot die beheerd wordt door de verzekeraar zelf.
Verzekeraars hebben verschillende van die spaarpotten of interne fondsen, waarmee ze beleggen in obligaties, aandelen, vastgoed, ICB's enz. Het ene interne fonds investeert meer in aandelen, het andere meer in obligaties. In je contract staat in welke spaarpot of intern fonds je premie wordt gestort.
De waarde van de interne fondsen en dus ook van je tak 23-levensverzekering verandert voortdurend. Dat komt omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.

Wat zijn de risico’s bij Tak 23?

Met een tak 23-beleggingsverzekering in Knokke-Heist hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement, maar is er ook een zeker risico. Waaruit bestaat dit risico precies?
Als de fondsen waarin u belegd hebt niet zo performant zijn, dan loopt u het risico op een laag of negatief rendement en kunt u zelfs geld verliezen.
U kunt dit risico evenwel op verschillende manieren beperken:

  • Door uw beleggingen te spreiden (over verschillende onderliggende fondsen)

  • Door te kiezen voor regelmatige stortingen (waardoor u het risico vermijdt dat u op een verkeerd moment instapt)

  • Door gebruik te maken van onze gratis financiële opties voor uw beleggingen met eenmalige premies.

  • Door enkel te kiezen voor tak 23-oplossingen waarvan de onderliggende fondsen beheerd worden door gerenommeerde fondsbeheerders.

 
Wat gebeurt er als uw verzekeraar failliet gaat? : De kans dat uw verzekeraar failliet gaat, is uiterst klein, gelet op het feit dat de controle-overheden een zeer strikte controle uitoefenen op de verzekeraars. Overigens maken de activa van de fondsen gelinkt aan een verzekeringscontract het voorwerp uit van een afzonderlijk beheer, duidelijk afgescheiden van de activa van de verzekeraar (apart vermogen). In geval van een faillissement van de verzekeraar beschikt u (als verzekeringsnemer) of de begunstigde(n) van het contract over een voorrecht op dit afgescheiden vermogen en hebt u dus voorrang op andere schuldeisers.
Tak 23-beleggingsverzekeringen vallen niet onder het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.


Kosten en fiscaal regime van Tak 23

Als u een beleggingsverzekering onderschrijft, moet u kosten (instap-, jaarlijkse beheers- en uitstapkosten) betalen. De premie is onderworpen aan een premietaks van 2%. Roerende voorheffing is niet verschuldigd op het rendement van uw tak 23-beleggingsverzekering.

Wat is die taks van 2%? De verzekeraar dient bij elke premie die in het contract gestort wordt, een taks op de verzekeringsverrichtingen af te houden en deze door te storten naar de fiscale administratie. De taks bedraagt 2% voor de verzekeringsverrichtingen in Leven. Een voorbeeld: u stort € 10.000 in een beleggingsverzekering. De fiscus past een premietaks toe van 2% (wat neerkomt op € 200), zodat € 9.800 in uw contract gestort zal worden (zonder rekening te houden met andere kosten) en € 200 aan de fiscus. 

Invest Tak23/21